Disclaimer

Waarschuwingsborden.com is een onderdeel van Overal Reclame. Hieronder vindt u de disclaimer van Waarschuwingsborden.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.waarschuwingsborden.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij www.waarschuwingsborden.com.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met www.waarschuwingsborden.com te mogen claimen of te veronderstellen. www.waarschuwingsborden.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Getoonde foto's zijn een goede indicatie van de producten die wij verkopen, echter is het mogelijk dat ze afwijken van de werkelijkheid, omdat we werken met meerdere leveranciers en indien nodig uitwijken naar een andere leverancier ter vervaning van een evt. tijdelijk niet voorradig product.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Waarschuwingsborden.com op deze pagina.